Obecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník/ dále rovněž jako NOZ/ a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 

“Prodávající “ je P.M.H. Design s.r.o. , 
Přísečná 556, Český Krumlov 381 01, 
tel + 420 380 711 237 , fax +420 380 711 155, 
e-mail: info@pmh-co.cz, 
IČO :157 710 67, DIČ: CZ157 710 67. 
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1094. 

“Kupující“je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

 

Reklamační podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (emailem). V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady ,tj. musí uvést o jaké vady se jedná. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a dodací list.
V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží o jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

Podpisem přepravního listu v případě doručením dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje ,že obal zboží je nepoškozený. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. V opačném případě musí nahlásit škodu přepravci.

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návod k použití (návod k obsluze) .V případě užívání výrobku v rozporu s návodem nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající s provozu produktu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Záruka se nevztahuje na škody vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží , chybnou obsluhou , neodborným nebo neoprávněným zásahem , jakož i použitím, údržbou či instalací , které jsou v rozporu s návodem. Reklamace nebude uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka . Radiátory jsou ručně vyráběny. 2 mm odchylka od rozměru není důvodem k reklamaci.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím,tj. dnem na dodacím listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, kromě radiátorů u kterých je záruční doba 5 let.

 

Vyřízení reklamace

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží-nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud není dohodnuto jinak.

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. V případě zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu se lhůta k vyřízení reklamace počítá ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Nesrovnalost v dodaném zboží je nutno ihned a bez prodlení oznámit na reklamační oddělení na tel. +725 665 610, email: reklamace@pmh-co.cz .

Vzor reklamačního protokolu

Firma :
Ulice :
Město PSČ:
Název zboží:
Datum:
Číslo a název dokladu:
Stručný popis závady:
Přílohy( fotografie ):